Regulamin korzystania z aplikacji Doji Academy

I. Postanowienia ogólne

 • Wydawcą aplikacji Doji Academy jest Doji Szymon Truskolaski z siedzibą w Plewiskach, adres: ul. Owsiana 10 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 779 163 93 85 REGON 302456433.
 • Aplikacja Doji Academy jest platformą przeznaczoną do tworzenia i prowadzenia szkoleń e-learningowych, zawierającą panel zarządzania kursami, symulacyjną grę biznesową, edytor gry, moduł raportów i moduł follow-up ("Aplikacja"). W ramach platformy dostarczane jest także wsparcie techniczne, a także mogą być świadczone usługi dodatkowe.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, Użytkownikiem Aplikacji ("Użytkownik") może być wyłącznie podmiot, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu, założył konto na portalu i zakupił jeden z kursów (dokonanie tzw. "opłaty abonenckiej"). Czynność ta powoduje zawarcie umowy abonenckiej.
 • Doji Academy umożliwia Użytkownikom korzystanie z Aplikacji do tworzenia własnych szkoleń e-learningowych lub udostępniania Aplikacji klientom Użytkownika przez określony czas na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Doji Academy umożliwia podmiotom nie będącym Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu bezpłatne korzystanie z wersji demo Aplikacji.

II. Zgłoszenie i rejestracja

 • Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach w zależności od typu Użytkownika. Pierwszy rodzaj Użytkownika to klient Indywidualny, drugi Biznesowy, trzeci Trener.
 • Klientem Indywidualnym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierzająca korzystać z Aplikacji. Do jego rejestracji niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:
  • loginu i hasła,
  • imienia i nazwiska,
  • danych adresowych,
  • aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu.
 • Klientem Biznesowym jest podmiot gospodarczy zamierzający korzystać z Aplikacji. Do jego rejestracji niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:
  • loginu i hasła,
  • pełnej nazwy firmy,
  • danych adresowych,
  • aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,
  • numeru NIP,
  • numeru KRS (opcjonalnie),
  • numeru REGON (opcjonalnie).
 • Klientem Trenerem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zamierzający prowadzić szkolenie i korzystać z Aplikacji. Do jego rejestracji niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:
  • loginu i hasła,
  • pełnej nazwy firmy,
  • danych adresowych,
  • aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,
  • numeru NIP,
  • numeru KRS (opcjonalnie),
  • numeru REGON (opcjonalnie).
 • Zgłoszenia do rejestracji podmiotu gospodarczego, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu gospodarczego wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.
 • Zgłoszenie jest czynnością umożliwiającą rejestrację, nie powoduje udostępnienia Aplikacji, umożliwia wyłącznie czynności prowadzące do rejestracji i weryfikację przez Doji Academy podmiotu zamierzającego korzystać z Aplikacji w charakterze Użytkownika. Doji Academy może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Aplikacji od uwiarygodnienia danych podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 • Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik może dokonać zakupu wybranego kursu. W momencie wyboru danego kursu, system wystawi fakturę pro-forma obejmującą opłatę za kurs, która będzie możliwa do pobrania w zakładce: "Faktury".
 • Doji Academy zastrzega sobie prawo wstrzymania pełnej rejestracji w przypadku niezgodności danych w przelewie opłaty abonenckiej z danymi podanymi podczas rejestracji lub innych danych - do czasu wyjaśnienia niezgodności.

III. Dostęp do Aplikacji w wersji demo

 • Na prośbę Użytkownika system Doji Academy może udostępnić wersję demo aplikacji, przydzielając login i hasło.
 • Wersja Doji Academy jest bezpłatna i ograniczona czasowo do 30 dni.
 • Doji Academy zastrzega, iż wersja demo Aplikacji może nie zawierać pełnych funkcjonalności lub dostęp do niektórych usług może być ograniczony.

IV. Korzystanie z Aplikacji

 • Zakres uprawnień warunkujących korzystanie z Aplikacji zależy od typu Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik otrzymuje konto na serwerze Aplikacji ("Konto Użytkownika") umożliwiające korzystanie z Aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, historia wykonanych przez Użytkownika czynności oraz usług świadczonych przez Doji Academy udostępnianych w ramach Aplikacji. Zakładanie Konta Użytkownika odbywa się według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i na stronie www.Doji Academy.eu. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta e-mail i podanie danych rejestracyjnych Użytkownika.
 • Użytkownik Indywidualny może w ramach dostępu do Aplikacji:
  • korzystać z symulacyjnej gry biznesowej
  • otrzymywać raporty podsumowujące szkolenia
  • modyfikować moduł follow-up
 • Dostęp do Aplikacji ograniczony jest czasowo; w przypadku Użytkownika Indywidualnego wynosi on 6 miesięcy. W tym czasie Użytkownik Indywidualny może skorzystać z symulacyjnej gry biznesowej maksymalnie 3 razy.
 • Aktywne Konto Użytkownik Indywidualny może dezaktywować w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż opłata za Konto Użytkownika jest naliczana za cały okres, w którym Konto Użytkownika było aktywne bez względu na okres aktywności Konta Użytkownika.
 • Użytkownik Biznesowy po rejestracji, pomyślnej weryfikacji i wniesieniu opłaty za kurs, o której mowa w pkt 3 rozdziału I Regulaminu dzięki udostępnionemu mu panelowi administracyjnemu, może samodzielnie tworzyć konta poszczególnych użytkowników ("Konta Użytkowników").
 • Użytkownik Biznesowy tworzy Konta Użytkowników przez wprowadzenie danych Użytkowników do Aplikacji według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i według instrukcji znajdujących się na www.Doji Academy.eu.
 • Użytkownik Biznesowy może w ramach dostępu do Aplikacji:
  • tworzyć Konta Użytkowników i udostępniać im dostęp do kursów
  • tworzyć szkolenia i dodawać dowolne treści
  • umieszczać dowolne pliki/treści na platformie
  • zarządzać kursami, w tym tworzyć grupy szkoleniowe
  • modyfikować ustawienia modułu follow-up
  • edytować ustawienia początkowe symulacyjnej gry biznesowej
  • generować raporty podsumowujące symulacyjną grę biznesową ze szczególnym uwzględnieniem testów i szkoleń
 • Użytkownicy, których konta zostały stworzone przez Użytkownika Biznesowego w ramach dostępu do Aplikacji mogą:
  • przeglądać treści szkoleń
  • rozwiązywać testy
  • uczestniczyć w symulacyjnej grze biznesowej
  • generować indywidualne raporty z postępów w symulacyjnej grze biznesowej
  • monitorować swoje postępy w odbywaniu i rozwiązywaniu testów oraz szkoleń
 • Dostęp do Aplikacji ograniczony jest czasowo; w przypadku Użytkownika Biznesowego wynosi on 5 lat. W tym czasie Użytkownicy, którym Użytkownik Biznesowy udzielił dostępu do Aplikacji mogą skorzystać z symulacyjnej gry biznesowej tylko 1 raz.
 • Aktywne Konto Użytkownik Biznesowy może dezaktywować w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż opłata za Konto Użytkownika jest naliczana za cały miesiąc, w którym Konto Użytkownika było aktywne bez względu na okres aktywności Konta Użytkownika.
 • Użytkownik Trener po rejestracji, pomyślnej weryfikacji i wniesieniu opłaty za kurs, o której mowa w pkt 3 rozdziału I Regulaminu dzięki udostępnionemu mu panelowi administracyjnemu, może samodzielnie tworzyć konta poszczególnych użytkowników ("Konta Użytkowników").
 • Użytkownik Trener tworzy Konta Użytkowników przez wprowadzenie danych Użytkowników do Aplikacji według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i według instrukcji znajdujących się na www.Doji Academy.eu.
 • Użytkownik Trener może w ramach dostępu do Aplikacji:
  • tworzyć Konta Użytkowników
  • tworzyć szkolenia i dodawać dowolne treści
  • umieszczać dowolne pliki/treści na platformie
  • zarządzać kursami, w tym tworzyć grupy szkoleniowe
  • modyfikować moduł follow-up
  • edytować ustawienia początkowe symulacyjnej gry biznesowej
  • generować raporty podsumowujące szkolenia
  • odpłatnie udostępniać Użytkownikom własne materiały szkoleniowe
 • Użytkownicy, których konta zostały stworzone przez Użytkownika Trenera w ramach dostępu do Aplikacji mogą:
  • przeglądać treści szkoleń,
  • rozwiązywać testy
  • uczestniczyć w symulacyjnej grze biznesowej
  • generować indywidualne raporty z postępów w symulacyjnej grze biznesowej
  • monitorować swoje postępy w odbywaniu i rozwiązywaniu testów oraz szkoleń
 • Dostęp do Aplikacji ograniczony jest czasowo; w przypadku Użytkownika Trenera wynosi on 5 lat. W tym czasie Użytkownicy, którym Użytkownik Trener udzielił dostępu do Aplikacji mogą skorzystać z symulacyjnej gry biznesowej tylko 1 raz.
 • Aktywne Konto Użytkownik Trener może dezaktywować w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż opłata za Konto Użytkownika jest naliczana za cały okres, w którym Konto Użytkownika było aktywne bez względu na okres aktywności Konta Użytkownika.
 • Doji Academy dołoży wszelkich starań aby zachować pełną dostępność Aplikacji, z zastrzeżeniem prawa do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji przez okres 48 godzin w okresie 12 miesięcy. O ile to możliwe Użytkownik zostanie o braku dostępności lub ograniczonym dostępnie do Aplikacji poinformowany minimum 48 godzin wcześniej. O ile będzie to możliwe aktualizacje i konserwacja Aplikacji odbywać się będą w godzinach nocnych.
 • 20. Kontakt do BOK Doji Academy:

  Biuro Obsługi Klienta Doji Szymon Truskolaski

  ul. Owsiana 10, 62-064 Plewiska

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00

  tel.: 61 840 79 34

  faks: 61 840 79 34

  e-mail: contact@doji-academy.com

 • Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie Doji Academy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Doji Academy o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 • Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest w przypadku Aplikacji świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:
  • Doji Szymon Truskolaski ul. Owsiana 10, 62-064 Plewiska
  • z dopiskiem „Doji Academy”lub faksem na numer 61 840 79 34 lub drogą mailowa na adres: contact@doji-academy.com o przykładowej treści:

   „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Doji Academy.

   Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Doji Szymon Truskolaski niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.
 • Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Doji Szymon Truskolaski zostało poinformowane o odstąpieniu od umowy.

V. Opłaty i rozliczenia

 • Doji Academy za korzystanie z Aplikacji pobiera wynagrodzenie ("Wynagrodzenie"), którego wysokość kalkulowana jest przy uwzględnieniu:
  • od wariantu Aplikacji wybranego przez Użytkownika,
  • liczby aktywnych Kont Użytkowników.
 • Wysokość opłat pobieranych przez Doji Academy określona jest w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiany cennika obowiązują Użytkownika, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Użytkownika przez Doji Academy o zmianach cennika, Użytkownik nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
  Typ użytkownika / liczba udostępnień Indywidualny* Biznesowy Trener
  (1-10) 200 PLN / 50 EUR 400 PLN / 100 EUR 600 PLN / 150 EUR
  (11-20) 200 PLN / 50 EUR 600 PLN / 150 EUR 800 PLN / 200 EUR
  (21-30) 200 PLN / 50 EUR 800 PLN / 200 EUR 1000 PLN / 250 EUR
  (31-40) 200 PLN / 50 EUR 1000 PLN / 250 EUR 1200 PLN / 300 EUR
  >41 200 PLN / 50 EUR 1200 PLN / 300 EUR 1400 PLN / 350 EUR

  * Dla użytkownika Indywidualnego opłata za dostęp do aplikacji jest stała (w przypadku klienta Indywidualnego nie ma możliwości udostępniania dostępu innym użytkownikom)

 • Cennik obowiązuje Użytkownika, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Użytkownika przez Doji Academy o zmianach cennika, Użytkownik nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
 • Okresem rozliczeniowym do naliczania Wynagrodzenia Doji Academy jest okres abonencki, którego długość zależy od typu Użytkownika. Opłata jest płatna z góry.
 • Faktury obejmujące Wynagrodzenie Doji Academy, zostaną wystawione przez Doji Academy natychmiast po wykupieniu kursu przez Użytkownika.
 • Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności w momencie dokonywania zakupu kursu. Zakończenie procesu płatności skutkuje wygenerowaniem faktury. W przypadku nieuregulowania należności Konto Użytkownika jest aktywne, aczkolwiek Użytkownik nie ma możliwości korzystania z części edukacyjnej aplikacji.
 • 7. Każdy z typów Użytkowników (Indywidualny, Biznesowy, Trener) ma do wyboru jeden z trzech rodzajów płatności:
  • przelew tradycyjny
  • karta kredytowa
  • system PayU

VI. Odpowiedzialność Użytkownika

 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych podmiotów oraz udostępniać swojego Konta innym podmiotom. Użytkownik może przekazać panel administracyjny klientom Użytkownika, o ile Użytkownik wybrał wariant Aplikacji dopuszczający możliwość przekazania panelu innym podmiotom (Użytkownik Biznesowy lub Użytkownik Trener).
 • Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. W przypadku niepowołanego pozyskania hasła lub jego ujawnienia innemu podmiotowi, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Doji Academy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane z Konta Użytkownika do chwili zablokowania Konta przez Doji Academy dokonanego na skutek powiadomienia.
 • Konto Użytkownika jest niezbywalne. W szczególnych przypadkach Doji Academy może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przeniesienie Konta na inny podmiot.
 • W przypadku przekazania przez Użytkownika panelu administracyjnego innym podmiotom - klientom Użytkownika, Użytkownik ponosi wobec Doji Academy całkowitą odpowiedzialność za działania klientów Użytkownika wykonywane w ramach Aplikacji.
 • W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Aplikacji, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty abonamentowej lub jej części, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 • Doji Academy może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika i klientów Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Doji Academy lub w inny sposób szkodzą Doji Academy bądź w innych uzasadnionych przypadkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Doji Academy i osób trzecich.
 • Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji umieszczanych przez Użytkownika i klientów Użytkownika w ramach Aplikacji ponosi wyłącznie Użytkownik. Doji Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i klientów Użytkownika lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych przez Użytkownika i klientów Użytkownika w ramach Aplikacji.
 • Konto Użytkownika zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik jest zobowiązany do zaktualizowania tych danych.
 • Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Doji Academy i osób trzecich za treści i pliki umieszone w Aplikacji przez Użytkownika i klientów Użytkownika. W tym zakresie Użytkownik zobowiązuje się zwolnić całkowicie od odpowiedzialności Doji Academy i pokryć wszelkie koszty poniesione przez Doji Academy w związku z roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Doji Academy, w tym w szczególności nie wykorzystywać danych zawartych w Aplikacji do tworzenia innych aplikacji, w tym działających na zasadach podobnych do Aplikacji, tak w Polsce jak i zagranicą.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z fotografii udostępnionych przez Doji Academy za pomocą Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy licencyjnej w zakresie korzystania z fotografii wyłącznie w ramach szkoleń tworzonych przez Użytkownika. Fotografie dostępne w ramach Aplikacji nie mogą być używane przez Użytkownika w innych celach niż te związane z przygotowywaniem szkoleń. W przypadku naruszenia tego postanowienia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Doji Academy i osób trzecich w szczególności banku zdjęć.

VII. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności Doji Academy

 • Użytkownik nie jest stroną w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a klientami Użytkownika. Doji Academy nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz klientów Użytkownika.
 • Doji Academy nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkownika i klientów Użytkownika i za następstwa działań podjętych przez Użytkownika i klientów Użytkownika.
 • Dane i informacje udostępniane w ramach Aplikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Doji Academy uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy nieujawnionych okoliczności leżących poza kontrolą Doji Academy, Doji Academy nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, przydatność i kompletność danych i informacji dla określonych działań Użytkowników i klientów Użytkownika.
 • Doji Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy osób trzecich umieszczone w Aplikacji.
 • Doji Academy zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub Kont Użytkowników bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Doji Academy w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone. Doji Academy może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta Użytkownika.
 • Całkowita odpowiedzialność Doji Academy z jakichkolwiek tytułów za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Użytkownika przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych umową abonencką jest ograniczona do sumy opłat abonamentowych uiszczonych przez Użytkowników w okresie obowiązywania umowy abonenckiej łączącej Doji Academy z Użytkownikiem, maksymalnie przez okres 3 kolejnych miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpiła szkoda.
 • Doji Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Aplikacji spowodowane przyczynami niezależnymi od Doji Academy.

VIII. Reklamacje

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji.
 • Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Aplikacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta zgodnie z pkt. IV.19 Regulaminu.
 • Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Doji Academy na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Doji Academy zgłoszenia reklamacji.
 • Doji Academy zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Doji Academy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

IX. Własność intelektualna

 • Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji i jej elementów, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, baz danych, a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Doji Academy.
 • Korzystanie z Aplikacji, nie oznacza nabycia przez Użytkowników i klientów Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych zawartych w Aplikacji.
 • Zabronione jest w szczególności:
  • wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Doji Academy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą uzyskaną od Doji Academy,
  • dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób elementów Aplikacji,
  • rozpowszechnianie pobranych materiałów, także w celach informacyjnych w publicznych i prywatnych sieciach informatycznych, w Internecie, w prasie, radio, telewizji lub w inny sposób, aby umożliwić dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  • korzystanie z fotografii dostępnych w ramach Aplikacji w innym celu niż tworzenie szkoleń.
 • Żadna z informacji umieszczana w Aplikacji przez Doji Academy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Doji Academy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów umieszczonych w Aplikacji przez Doji Academy mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 • Wszelkie umieszczone w Aplikacji nazwy handlowe stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Doji Academy. Wykorzystywanie znaków towarowych Doji Academy i osób trzecich umieszczających treści reklamowe, bez wcześniej uzyskanej zgody jest ściśle zabronione.

X. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji

 • Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest:
  • komputer typu PC lub laptop lub netbook
  • system operacyjny: Windows lub Mac Os lub Linux
  • przeglądarka internetowa
 • W przypadku wybrania wariantu Aplikacji wykorzystującego funkcje multimedialne Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić możliwość korzystania z mikrofonu oraz słuchawek lub głośników.

XI. Postanowienia końcowe

 • Doji Academy ma prawo do zmiany bądź wycofania części bądź całości elementów Aplikacji bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 • Podane przez Użytkowników dane osobowe Doji Academy zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 • Doji Academy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili przez publikację nowego Regulaminu na stronie www.Doji Academy.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Użytkownika przez Doji Academy o zmianach Regulaminu, Użytkownik nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2015 roku.

Polityka prywatności

 • Dane osobowe Abonentów i Użytkowników Kont przekazane w procesie rejestracji lub umieszczone w Aplikacji podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Abonent dobrowolnie udostępnia Doji Academy swoje dane osobowe w związku korespondencją prowadzoną z Doji Academy oraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
 • Poprzez wypełnienie i przesłanie do Doji Academy danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Abonent udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Doji Academy.
 • Doji Academy może być zobowiązany do ujawnienia danych Abonentów w zakresie wymaganym i dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne.
 • Abonenci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Abonentów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Doji Academy.
 • Dane podawane przez Abonenta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Abonentem w ramach obsługi Doji Academy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Doji Academy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Abonent spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Abonentom przez Doji Academy informacji o działaniach Doji Academy i świadczonych przez Doji Academy usługach. Abonent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 • Doji Academy wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Doji Academy stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Abonentów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Abonentów z aplikacji Doji Academy. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji może jednak spowodować pewne utrudnienia.